Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Sống “hảo tâm” và chết “hào phóng”

2 Tháng Năm, 2020 Trí Hùng & Bảo Hiểm
Sống “hảo tâm” và chết “hào phóng”

🥰 Khuynh hướng sống của người từ tâm là luôn muốn cho đi. Họ sống trước tiên là vì mọi người trước khi vì mình.

❤ Người có trách nhiệm với gia đình cũng thế.
Họ làm việc cần cù, chăm chỉ sớm hôm để mang đồng tiền về chăm sóc cho gia đình, lo toan mọi vấn đề trong hiện tại và cho cả tương lai.
Họ còn trù bị cả việc chẳng may không còn làm ra thu nhập được nữa, cũng quyết không trở thành gánh nặng cho người thân.

🤔 Họ nhận thức đúng đắn PHẢI CÓ một hợp đồng BẢO HIỂM NHÂN THỌ, để:
❤ Được sống “HẢO TÂM” với đồng bào của họ trên nguyên lý của bảo hiểm “CHIA SẺ của SỐ ĐÔNG MAY MẮN cho SỐ ÍT CHẲNG MAY GẶP RỦI RO”.
❤ “HÀO PHÓNG” khi “ra đi” chẳng mang theo gì, mà để lại tất cả cho những người thân yêu được tiếp tục hành trình cuộc sống và thực hiện ước mơ của họ.

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

Write a comment