🙏 Truyền thống “TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO”:

“Muốn sang thì bắc cầu kiều

Muốn con hay chữ phải yêu mến thầy”

Leave a Comment