• 14 năm kinh nghiệm làm BHNT tại CHUBB Life Việt Nam.
  • Tốt nghiệp các khoá huấn luyện: Chuyên viên Huấn luyện Cộng sự (AsT) và Thuyết trình Hội thảo (ESSS) tại CHUBB Life Việt Nam.
  • Insurance Sales Unit Manager tại CHUBB Life Việt Nam.