❤️   “Con người là vô giá”!
        Chính vì vậy, không ai được xâm phạm đến sức khoẻ và tính mạng của họ. Luật pháp trên toàn thế giới đều quy định như thế.

🤔   Bạn tham gia bảo hiểm một tài sản cụ thể nào đó với nhiều Công ty bảo hiểm phi nhân thọ khác nhau, thì khi giải quyết bồi thường bạn được các Công ty góp vào chia sẻ theo tỷ lệ, mà tối đa tổng quyền lợi chỉ bằng giá trị của tài sản tại thời điểm đó mà thôi.

🌹   Còn với con người, tuỳ khả năng tài chính, bạn tham gia rất nhiều hợp đồng với nhiều Công ty bảo hiểm. Khi xảy ra rủi ro nằm trong phạm vi bảo hiểm của các hợp đồng, thì sẽ được giải quyết quyền lợi theo tất cả các hợp đồng đó.

💝   Tham gia BẢO HIỂM NHÂN THỌ là cách bảo vệ và gia tăng giá trị tài sản, chu toàn nhất cho kế hoạch của gia đình bạn trong hiện tại và cả tương lai con trẻ.
       🙏 Cuộc sống vốn nhiều bất trắc, chớ “đánh đu” với rủi ro, bạn nhé!

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

Leave a Comment